Общи условия

1. Тези общи условия регламентират реда, по който електронен магазин нa уеб адрес www.robots.bg приема поръчки и осъществява доставки. Сайтът е собственост на фирма Горал Интернешънъл ЕООД, BG131380637, адрес на управление София, ул. Галичица 37.
2. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайт се счита, че клиентът, както и всеки посетител на уебсайта, е съгласен с настоящите Общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите Общи условия, клиентът няма право да прави поръчки от електронния магазин.
3. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.
II. ПОРЪЧКА
1. Поръчката на стоки от електронния магазин не е обвързана с регистрация на клиента и създаване на клиентски профил.
2. (1) При поръчката клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни по телефон или e-mail, необходими за надлежното й изпълнение:
– за физически лица: име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;
– за юридически лица: фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес и e-mail.
Предоставените от клиента данни ще бъдат използвани от страна на търговеца само за нуждите на надлежното изпълнение на поръчката.
(2) Поръчката се счита за завършена след e-mail потвърждение от страна на търговеца.
(3) Поръчката се счита за завършена след телефонно потвърждение от страна на търговеца.

III. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. (1) Поръчката за покупка се приема от търговеца чрез изпращане на електронно съобщение на e-mail адреса на клиента, със съдържание: данни за търговеца, данни за стоката, продажна цена, транспортни разходи за доставката, избрания от клиента начин на плащане, данните за клиента и адреса за доставка.
(2) Приемането на поръчката се извършва от търговеца след проверка на наличността на поръчаната стока, но не по-късно от 18.00 часа на работния ден, следващ този, в който поръчката е постъпила при търговеца.
(3) С приемането на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между клиента като купувач и търговеца – като продавач.
2. (1) Търговецът може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:
а) при недостатъчна наличност на поръчаната стока;
б) в случай, че две или повече предходни поръчки, направени от същия клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.
(2) Търговецът не дължи каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай че не приеме поръчка от клиент.
(3) В случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, то в случай че не приеме поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената сума
IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 1. На място в офиса ни можете да платите и да си получите стоката, в офиса разполагаме също и с ПОС устройство;
 2. На куриер с наложен платеж при получаване на стокатa, с касовата бележка и гаранцията на продукта. Ако желаете опростена фактура, моля ни изпратете заедно с поръчката си и данните на фирмата, на която ще Ви фактурираме, фактурата ще пристигне заедно със стоката Ви.
 3. Онлайн плащане. Приемаме карти с брандовете БОРИКА, VISA и MasterCard.
 4. Разсрочено:
  – aко сте извън София се свържете с нас на телефон 0700 20 505;
  – aко сте в София, моля заповядайте в офиса ни за оформяне на документите;
 5. Плащането може да бъде по банков път,
  Получател: Горал Интернешънъл ООД IBAN: BG41RZBB91551003275087, BIC: RZBBBGSF, Райфайзен банк ЕАД
  Основание на плащането: тук изписвате продукта, който заплащате.

V. ДОСТАВКА
1. Доставката се извършва чрез куриерски фирми в срок до три работни дни. Цената на доставката е по тарифа на ЕКОНТ
2. Безплатна доставка до адрес при плащане по банка за роботи, които не са намалени с повече от 5%
3. Безплатна доставка до офис на еконт при наложен платеж за роботи, които не са намалени с повече от 5%
4. Безплатна доставка до офис на еконт при плащане по банка за роботи, които не са намалени с повече от 9,99%
5. Безплатна доставка до офис на еконт при наложен платеж за сметка на клиента за роботи, които не са намалени с повече 9,99%

Разходите за доставка и наложен платеж са за сметка на клиента за роботи, които са намалени с 10% и нагоре
4. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Чл. 103В от ЗЗППТ
VI. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА ОТ ДОГОВОРА

Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок.  Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица. Транспортните и други разходи, по връщането на стоката, е за сметка на Потребителя.

В този случай потребителят има правото да уведоми www.robots.bg в писмен вид за отказа от покупка(чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават). Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 30 дни от връщането. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 30 дни.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, www.robots.bg  си запазва правото да изиска такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка или по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка. Ако продуктът е ползван в рамките на 14 дневния срок, освен таксата за привеждане в началния му вид(ако е възможно), от стойността му като нов се приспада и стойността на консумативите– в това число- батерия, филтри, предно колело, основни четки, странични четки, подложки и контейнери(за модели iRobot Braava и iRobot Scooba). Тук дефинираните консумативи остават собственост на Потребителя, като стойността им се изважда  от стойността на уреда.

Ако имате проблем с нещо, което сте купили онлайн, можете да използвате този уебсайт, за да постигнете извънсъдебно уреждане на спора – webgate.ec.europa.eu

 

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба,
потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе
стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай търговецът може да избира
между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е
невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение
с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако
неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на
обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е
свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба,
продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва
да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му
бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската
стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е
безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока
или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни
неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на
несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато
потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право
на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за
намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на
потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от
предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието
на потребителската стока с договора е незначително.

ГАРАНЦИЯ
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години,
считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на
потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя
за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за
предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от
гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът
отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба
съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.
Начините за предявяване на рекламации:
– в търговския обект, който е закупен уреда;
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. (1) Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална.
(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.
(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Robots. bg  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената
информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до
знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
Robots.bg  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване
на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в
случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и
клаузите на настоящите Общи условия, Robots.bg може да използва личните данни на Клиента
единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват
данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове,
Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Robots.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица –
държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил
изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или
длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и
събират такава информация. Robots.bg е длъжен да предостави информацията по силата на
закона.